Podmínky a pravidla

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Dovolte, abychom vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) informovali o nakládání s vašimi osobními údaji, které zpracovává penzion Pohoda u Lva, jehož provozovatelem je Ilona Cihlářová, fyzická osoba podnikající se sídlem: Blatské sídliště 564, 391 81, Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí I, IČO 06454771 („Pohoda u Lva“ nebo „my“).

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Penzion Pohoda u Lva zpracovává následující osobní údaje:

    • identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu,     číslo občanského průkazu, či obdobného dokladu a případně též e-mailová adresa     a telefonní číslo),

    • v případě podnikajících fyzických osob také označení podnikající fyzické osoby,     sídlo, IČO, DIČ, údaj o plátci DPH,

    • v případě služebních cest nepodnikajících osob také údaje o organizaci, která     pobyt objednala, či uhradila),

    • údaje o účelu pobytu, příp. údaj o tom, že host je osobou, která nepodléhá     poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt,

    • údaje o vašem pobytu a využívaných službách a o výši a způsobu platby za     poskytnuté služby (v případě bezhotovostní úhrady číslo bankovního účtu, či údaje     o platební kartě),

    • v případě hostů, kteří jsou cizími státními příslušníky, požadujeme kromě výše     uvedených údajů také datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu,     číslo víza, adresa trvalého bydliště v zahraničí,

     v případě hostů, kteří využívají parkování, může být požadována také SPZ     automobilu hosta.

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?
 • Zpracování nezbytné pro plnění právních povinností

  Poskytnutí a zpracovávání veškerých výše uvedených osobních údajů, s výjimkou údaje o e-mailové adrese a telefonním čísle je nezbytné pro účely plnění našich právních povinností, zejména povinností vyplývajících ze zákona o místních poplatcích a zákona o pobytu cizinců na území České republiky a také z účetních a daňových předpisů.
 • Zpracování nezbytné pro plnění smluvního vztahu

  Zpracování identifikačních údajů a údajů o pobytu a o poskytnutých službách a o výši a způsobu jejich úhrady je nezbytné pro účely plnění smluvního vztahu, který vzniká v souvislosti s vaším pobytem v penzionu Pohoda u Lva (zajištění rezervace, uzavření a plnění smluv týkající se námi nabízených a poskytovaných ubytovacích, stravovacích a souvisejících služeb).

  Tyto údaje tak zpracováváme na základě vzniklého právního vztahu mezi vámi a námi. Bez poskytnutí těchto osobních údajů bohužel s vámi nemůžeme uzavřít právní vztah a nabídnout vám naše služby.
 • Zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu

  I když věříme, že toho nebude nikdy třeba, naším oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů může být i ochrana našich práv např. v případě neuhrazení služeb nebo poškození vybavení penzionu.  
 • Zpracování na základě souhlasu

  Na základě nastavení povolení používaných aplikací ve vašem internetovém prohlížeči zpracováváme technické informace získané při návštěvě našich internetových stránek (viz blíže o Cookies). 
Automatizované zpracování vašich údajů

V penzionu Pohoda u Lva neprovádíme automatizované zpracování vašich osobních údajů.

Zdroj osobních údajů

Penzion Pohoda u Lva získává výše uvedené osobní údaje:

    • přímo od vás, našich hostů v souvislosti s objednávkou našich služev (typicky     vaše poptávka po ubytování realizovaná telefonicky nebo přes formulář na našich     webových stránkách www.pohodaulva.cz),

    • od třetí osoby, pokud vám rezervaci našich služeb zajistila jiná osoba (typicky to     bývá zaměstnavatel v případě služebních cest),

    • od rezervačních portálů (např. booking.com), pokud uskutečníte rezervaci     ubytování v našem penzionu prostřednictvím rezervačního portálu, předá nám     tento portál vaše základní identifikační a kontaktní údaje (typicky v rozsahu jméno     a příjmení a telefonní číslo, případně e-mailovou adresu).

 Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu vašeho pobytu v našem penzionu. Poté zpracováváme jen:

    • údaje, u kterých vyplývá povinnost jejich zpracování z relevantních právních     předpisů, a to pouze po dobu, která je nezbytná dle těchto právních předpisů     (typicky se jedná o účetní a daňové doklady,

     vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu pro účely přímého marketingu (zasílání     informací o zajímavých novinkách, akcích apod.) zpracováváme, dokud nám     nesdělíte svůj nesouhlas, nejdéle však do 3 let od poskytnutí těchto údajů,

    • údaje nezbytné pro účely existujících, či reálně hrozících sporů. Tyto údaje     zpracováváme pouze do doby pravomocného rozhodnutí sporu a splnění     povinností z rozhodnutí vyplývajících, resp. do doby, v níž může případně dle     platných právních předpisů dojít ke sporům o poskytnuté služby.

Údaje o cookies a datech protokolů zpracováváme po dobu maximálně 12 měsíců od posledního využití cookies, či dat protokolů.

Předávání vašich osobních údajů třetím osobám

Penzion Pohoda u Lva nepředává ani nezpřístupňuje vaše osobní údaje žádným třetím osobám na území České republiky ani v zahraničí, s výjimkou orgánů veřejné moci, u nichž povinnost předání údajů vyplývá z platných a účinných právních předpisů (typicky se jedná o osobní údaje, které zpracováváme na základě zákona o místních poplatcích, či na základě zákona o pobytu cizinců na území České republiky). 

Vaše práva vztahující se k ochraně osobních údajů 

Důsledně dbáme na to, aby veškeré vaše osobní údaje byly zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Proto vás také musíme poučit o vašich právech, která souvisejí se zpracováním vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o:

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům:

  máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete požádat o informace, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány. Máte také právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na opravu osobních údajů:

  pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, na vaši žádost provedeme jejich aktualizaci nebo doplnění.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

  pro účely našich oprávněných zájmů. Pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy, nebo jsou nezbytné pro výkon našich právních nároků, nebudeme v takovém případě vaše osobní údaje dále zpracovávat.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud: 

  zpracování vašich osobních údajů je podle vás nepřesné, nebo dokonce protiprávní, ale nechcete provést výmaz takových osobních údajů, případně některé vámi vybrané osobní údaje by ve vašem zájmu měly být zpracovávány i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly poskytnuty, a to v souvislosti s určením, výkonem nebo obhajobou vašich práv nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

  týká se jen osobních údajů, které jste nám poskytly dobrovolně. Odvolání souhlasu je možné jen s účinky do budoucna.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů:

  uplatní se v případě automatizovaného zpracování osobních údajů. Penzion Pohoda u Lva neprovádí automatizované zpracování osobních údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů neboli právo být zapomenut:
  toto právo můžete uplatnit v těchto případech:

  • 
  odvolal jste souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování,

  • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

  • vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování,

  • vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem nebo právem Evropské unie,

  • vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

  pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz 
Obraťte se na nás

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo byste rádi realizovali některé z vašich výše uvedených práv, neváhejte se na nás obrátit. Kontaktovat nás můžete písemně na adrese Bělá 56, Nová Pec 384 51 nebo na e-mailové adrese pohodaulva@gmail.com.  

HTML Website Creator